Skip to content

ยินดีต้อนรับสู่ ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) กรมการปกครอง


land

ข้อมูลท้องที่

2 ชุดข้อมูล
people

ประชากร

3 ชุดข้อมูล