พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: ข้อมูลพื้นที่การปกครอง ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).