• สถิติจำนวนประชากร 168 total views 31 recent views

    ข้อมูลจำนวนประชากรไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลของ เขตพื้นที่ , เขตพื้นที่การปกครอง , จังหวัด , อำเภอ , ตำบล , หมู่บ้าน, จำนวนประชากร
    สำนักบริหารการทะเบียน 26 ตุลาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).