พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองวิชาการและแผนงาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง ฉะเชิงเทรา

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).