พบ 1 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ กลุ่ม: เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แท็ค: เขตพื้นที่การปกครอง LONG

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).